Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych jest indywidualny, uzależniony jest od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Notariusz lub pracownik Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli ustala każdorazowo zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), by notariusz mógł stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

Dokumenty wymagane do sporządzenia poszczególnych czynności notarialnych należy dostarczyć do siedziby Kancelarii Notarialnej przed terminem dokonania czynności, osobiście, drogą elektroniczną, przesyłką pocztową lub kurierską.

Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które Państwo mogą dostarczyć do biura w dowolny sposób, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć notariuszowi najpóźniej w dniu dokonania czynności.