O Kancelarii

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa powyżej działa jako osoba zaufania publicznego.

Notariusz Józefa Ewelina Pelic prowadząca Kancelarię Notarialną w Stalowej Woli, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6/85, jako osoba zaufania publicznego postępuje zgodnie ze złożonym ślubowaniem, zapewnia bezstronność, przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, ponadto oferuje Klientom wysoką jakość świadczących usług, zapewnia profesjonalizm, rzetelność, miłą obsługę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz Józefa Ewelina Pelic dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;

 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

 5. sporządza poświadczenia;

 6. spisuje protokoły;

 7. sporządza protesty weksli i czeków;

 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Józefa Ewelina Pelic dokonuje czynności notarialnych w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym osobistym, telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.