Zakres usług notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Józefa Ewelina Pelic dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne;

 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;

 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

 5. sporządza poświadczenia;

  • własnoręczności podpisu

  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  • daty okazania dokumentu

  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 6. spisuje protokoły;

 7. sporządza protesty weksli i czeków;

 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, które jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Informacje oraz porady są udzielane bezpłatnie.